Nieuws

 

 

Geslaagde informatiebijeenkomst warmtetransitie Plaswijck Mammoet

Op dinsdag 15 november 2022 was er een startbijeenkomst voor bewoners van de wijk Mammoet. Hoofdonderwerp was wat de Goudse energie- en warmtetransitie kan betekenen voor de buurt. Hoe zijn de woningen in de Mammoet te verwarmen anders dan met aardgas? Is aansluiting op een warmtenet wenselijk en mogelijk? Of is een hybride warmtepomp, speciaal ontwikkeld voor de Mammoet, een oplossing? Welke adviezen, onderzoeken en collectieve wijkacties, specifiek voor de Mammoet, zijn eigenlijk nodig? Centraal stonden daarom de vragen, wensen, zorgen en suggesties van buurtbewoners bij de komende energie- en warmtetransitie. Voor een persoonlijke impressie van deze bijeenkomst klikt u op Impressie startbijeenkomst energie- en warmtetransitie Mammoet 15 november 2022.  Voor het verslag met alle bewonersrespons klikt u op  https://www.we2804.nl/wijkinitiatieven/mammoet/

 


 

Gouds Isolatie Programma in gemeenteraad

Morgen woensdag 14 december 2022 behandelt de commissie Fysieke Leefomgeving het Gouds Isolatie Programma (GIP). Op zich is het goed dat de gemeenteraad hiervoor middelen vrijmaakt. Graag willen wij daarom tien aandachtspunten bij dit te behandelen GIP noemen.

Afgelopen twee jaar hebben we namelijk veel energie gestoken in het opstarten van buurtinitiatieven hier in de wijk Plaswijck, startblok bij de warmtetransitie in Gouda. Ook is veel gecommuniceerd met bewoners over de komende energie- en warmtetransitie. Er zijn verder drukbezochte bijeenkomsten georganiseerd over dit thema.

Mede gezien onze ervaringen hierbij willen wij graag de volgende overwegingen inbrengen bij dit GIP.

1. Het GIP beperkt zich te veel tot bekende activiteiten en maatregelen. Wij vragen ons bovendien af of genoemde maatregelen nog wel effectief zijn. Naast energie-armoede blijkt er ook steeds meer energie-moeheid: bewoners krijgen te veel en te tegenstrijdige adviezen. Er zijn daarom meer en betere methodes om te komen tot een verduurzaming van het Gouds woningbezit.

2. Het uitgangspunt in de GIP om te kiezen voor de aanpak van de lagere energielabels (F, G, H) is te beperkt. Energielabels kunnen nuttig zijn, maar niet overal en altijd. Er zijn andere en betere methodes om te komen tot een verduurzaming van het Gouds woningbezit. Het TNO bijvoorbeeld vertaalt de contingentenaanpak in een blokaanpak op basis van woningen met gelijk bouwjaar en woningkenmerken. En energielabels van woningen en individueel energiegedrag zijn twee verschillende zaken.

3. De passages over warmtepompen zouden wij zo niet opschrijven, te veel is nog te onduidelijk. Er is verder te weinig aandacht voor isoleren en ventileren. Het thema energie-opslag (buurtbatterij, warmte/koude-opslag wko, opslagvarianten per woning) is eveneens onderbelicht. Meer aandacht is wenselijk voor de randvoorwaarden, betaalbaarheid en haalbaarheid in de uitvoering. Enzovoorts, het is allemaal wat dun.

4. De rol van de woningcorporaties bij een GIP moet veel meer aandacht krijgen.

5. Goed natuurlijk, de focus op energielabels E, F en G en vooral het bestrijden van energiearmoede. Maar met een gerichte wijk- en buurtgerichte isolatieaanpak is óók veel duurzaamheidswinst is te behalen, ook al zijn er overwegend B, C en D woningen. Alleen al hier in de wijk Plaswijck, gelet op de aantallen woningen en gelet op het energieverbruik. Deze wijk is bovendien startblok bij de komende warmtetransitie en dan mis je eigenlijk de samenhang tussen de TVW en dit GIP.

6. Scope en tijdpad daarentegen zijn in het GIP weer veel te stringent omschreven. Gezien de ervaringen tot dusver hierbij een pleidooi voor meer flexibiliteit in aanpak, tempo en gebied.

7. Hoe minder kaders, richtlijnen, randvoorwaarden, tijdsschema’s, tabellen, projectplannen, stuurgroepen, werkgroepen, enz., kortom hoe flexibeler het Gouds Isolatie Programma, hoe beter en sneller de uitvoering met daadwerkelijke resultaten kan plaatsvinden. Graag dus niet te veel nu al in detail vastleggen.

8. Ook een verzoek om niet alleen een GIP (= gouds isolatie programma) maar ook daarbinnen een PIP mogelijk te maken (= plaswijck isolatie programma). Dus een pleidooi voor een meer wijkgerichte aanpak. Gaat veel sneller ook. Onze plannen voor de Mammoet, waar een actieve bewonersgroep is, zijn effectiever dan het wat vage verhaal in het GIP (paragraaf 3.2.4) over energielabels, ‘spijtvrije’ hybride en all-electric warmtepompen, startblokken en rijksgelden. Alleen al dat zinnetje “mits de woning daarvoor geschikt is”. Juist ja.

9. Als bovendien gewacht moet worden op de nieuwe projectleider GIP en het projectplan GIP bestaat het risico dat we zo een jaar verder zijn.

10. Tenslotte, het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) heeft in haar befaamde rapport over de ‘proeftuinen aardgasvrij’ geconstateerd dat om verschillende redenen veel warmtetransitie projecten niet zijn gelukt. Belangrijk volgens het PBL zijn juist samenwerking, draagvlak en bewonersparticipatie. Ook dit staat ons inziens nog onvoldoende in het GIP.

Kortom:

  • Verzoek om meer flexibiliteit in het GIP te bouwen, zowel qua insteek, tempo, tijdpad, wijk als maatregelen.

  • Meer nadruk op een wijk- en buurtgerichte aanpak.

  • In wijken waar hiervoor draagvlak bestaat een eigen, flexibele inzet van de gelden uit het GIP mogelijk te maken (“naast GIP ook PIP”).

  • De samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties behoeft meer aandacht.

Energiecoöperatie WijkEnergie 2804
06 239 56 999

 


 

Informatiebijeenkomst Glasisolatie

Op woensdag 30 november 2022 is er een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners van 2804 over glasisolatie. Deze bijeenkomst is een vervolg op de drukbezochte duurzaamheidsdag in maart van dit jaar. Er waren toen veel vragen over glasisolatie. Vandaar deze bijeenkomst: glasisolatie is namelijk een effectieve maatregel. Er is meestal relatief veel warmteverlies bij ramen en een goede glasisolatie betekent dus een directe besparing op de energierekening én geeft meer warmtecomfort en minder geluidsbelasting. De locatie is wijkcentrum VanNoord. Lees meer op   https://www.we2804.nl/acties/glasisolatie/ . Daar staat ook het aanmeldingsformulier voor deze bijeenkomst.

 


 

Informatiebijeenkomst Warmtetransitie Mammoet

Op dinsdag 15 november 2022 is er een startbijeenkomst voor bewoners van de Mammoet over de komende warmtetransitie. Wat kan dit betekenen voor de wijk en de wijkbewoners? Lees meer op https://www.we2804.nl/wijkinitiatieven/mammoet/. Daar staat ook het aanmeldingsformulier voor deze bijeenkomst.

 


 

Gemeente en kerngroep bepreken eerste projecten en onderzoeken

Samen met de gemeente en Gouda hebben we de eerste projecten en onderzoeken besproken. Dit zijn gezamenlijke projecten van de gemeente en bewonersorganisatie/energiecoöperatie ‘wijkenergie2804’. Lees meer op https://www.we2804.nl/energiecooperatie/plan-van-aanpak/

 


 

Projectleider van de gemeente voor Plaswijck

De nieuwe projectleider namens de gemeente Gouda is Ruud IJtsma. Sinds augustus 2022 werkt hij als Projectleider Energietransitie Gebouwde Omgeving voor de gemeente Gouda. Inmiddels heeft hij al uitgebreid kennis gemaakt met de kerngroep van bewonersorganisatie/energiecoöperatie WijkEnergie2804 en met enkele bewonersgroepen in de wijk. Komende tijd gaat hij verder met zijn kennismakingsronde in de wijk. Graag stelt hij zich zelf aan u voor (nb verkorte versie).

“Samen met mijn collega’s werk ik aan het realiseren van een CO2-neutrale gebouwde omgeving in Gouda. Dit heeft grote consequenties voor het energiesysteem van onze stad en de snelheid waarmee dit moet worden verduurzaamd. Naast diverse meer algemene energietransitie gerelateerde zaken binnen Gouda, is een belangrijke focus voor mij jullie wijk. In de Transitie Visie Warmte van november 2021 is een deel van Plaswijck aangewezen als verkennings/startblok. Voor dit gebied sta ik aan de lat om een WUP (Wijk UitvoeringsPlan) te ontwikkelen, een formeel document waarin wordt vastgelegd hoe het toekomstige energiesysteem eruit ziet en hoe dit te realiseren.

Ik zie het als mijn doel, in samenwerking met alle relevante betrokken partijen, te komen tot een toekomstbestendig energiesysteem dat op een breed draagvlak kan rekenen bij de bewoners.

Energietransitie en verduurzaming in het algemeen vind ik maatschappelijk heel belangrijk. Een opgave waar ik energie van krijg en graag aan bij wil dragen. Een gecompliceerde opgave waar ik graag mijn schouders onder zet.

De afgelopen jaren ben ik als Beleidsadviseur Markt en Maatschappij actief geweest voor Bouwend Nederland, de brancheorganisatie voor de bouw en boven- en ondergrondse infra.

Privé woon ik samen met mijn partner Ien. Mijn woning heb ik inmiddels zelf omgebouwd naar ‘all-electric’. De gasaansluiting is al weer een aantal jaar de deur uit. We houden van wandelen en meer in het algemeen van in de natuur zijn. Onze grootste hobby is zeilen.”

 


 

Nieuwsmail juni

Hierbij wat kort nieuws uit Plaswijck 2804.

Projectleider bekend

Er is goed nieuws. De nieuwe projectleider voor onze wijk (Plaswijck, 2804) is bekend. De projectleider is een bekende in Gouda en heeft een ruime ervaring met de energie- en warmtetransitie. Na de zomer zal hij starten in de wijk. Uiteraard zullen we dan een kennismakingsbijeenkomst organiseren.

Geen wijkplatform meer vóór de zomervakantie

Ons wijkplatform overleg ‘duurzaamheid’ in wijkcentrum VanNoord van juni dan niet door. Uiteraard komt er na de vakantie weer een wijkplatform.

Nog meer initiatieven

Momenteel zijn we als Wijkenergie 2804 bezig met enkele concrete wijkprojecten. Daarbij zit aquathermie uit de Reeuwijkse Plassen, maar ook een kleinschalige proef WKO in één of twee buurten. Tegelijk is ook het aantal initiatieven in de wijk verder toegenomen: de flats rondom het winkelcentrum bijvoorbeeld willen samen met ons stappen zetten om hun complexen te verduurzamen. Ook dat is goed nieuws natuurlijk.

Veel aanmeldingen collectieve wijkacties verduurzamen woningen, echter capaciteitsproblemen toeleveranciers en bedrijven

Eerste prioriteit nu is een vervolg geven aan de vele aanmeldingen tijdens de Duurzaamheidsdag in maart. Voor zowel ‘glasisolatie’, ‘zonnepanelenactie’ als ‘warmtepompen’ zijn er elk meer dan honderd aanvragen. Probleem echter is steeds meer dat bedrijven onvoldoende materialen en menskracht hebben om aan de vraag te voldoen. Gelukkig hebben we als ‘Wijkenergie 2804’ een lange samenwerking met partners, zodat er goede hoop is dat we alle aanvragen toch kunnen oppakken. Ook staan er online kennissessies gepland voor de deelnemers aan de Glasisolatie actie en van de Warmtepompactie (is ook alle reden voor, gezien de recente berichten van de minister over warmtepompen ….).