Doel en aanpak

 

 

 

 

 

 

Vijf hoofdsporen onze insteek

Hoofddoelstelling is om samen met bewoners, bedrijven, instellingen en overheden bij te dragen aan de energie- en warmtetransitie en aan het realiseren van duurzaamheids- en energieprojecten in de wijk. We willen dat op de volgende manieren bereiken:

 1. Participeren in de energie- en warmtetransitie van Gouda, dat wil zeggen in overleg met de gemeente positief-kritisch meedenken. Daarbij staat belangenbehartiging van wijkbewoners voorop.
 2. Objectieve informatie en voorlichting aan wijkbewoners geven.
 3. Opstarten en faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven in de buurten in de wijk. Daarnaast komt er regelmatig een Wijkplatform, voor kennisuitwisseling tussen alle initiatieven in de wijk. Er wordt veel samengewerkt met partners in stad, wijk en buurt.
 4. Het organiseren van collectieve wijkacties energiebesparing. Hierbij richten wij ons vooral op oplossingen voor individuele woningeigenaren.
 5. Zelf energie- en warmteprojecten opzetten en beheren. Hierbij richten wij ons meer op collectieve warmteoplossingen. Dit kan met de eigen opgerichte energiecoöperatie.

 

Onze insteek en werkwijze is:

 • Het positief-kritisch volgen van de energie- en warmtetransitie (aardgasvrij maken) van de gemeente.
 • Gebruik maken van de geboden participatiemogelijkheden in het kader van de energie- en warmtetransitie en hierbij de wijkbewonersbelangen behartigen.
 • Zorgdragen dat de onderzoeksgelden die beschikbaar komen voor onze wijk zo goed mogelijk besteed worden.
 • Zorgen voor een goede communicatie met de wijk, zodat meningen en ervaringen van burgers goed doorkomen.
 • Het geven van voorlichting over duurzaamheid, energiebesparing, en de opwekking en het gebruik van energie uit duurzame bronnen.
 • Het ondersteunen van wijk- en buurtprojecten op het gebied van energiebesparing en duurzame maatregelen.
 • Organiseren van collectieve wijkacties op het gebied van energie- en warmtebesparing.
 • Samenwerken met andere wijk- en buurtcoöperaties in Gouda en in de wijk.
 • Hierbij nemen wij in beginsel een neutraal standpunt in over politieke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s.
 • Het werkgebied omvat in beginsel de wijk met als postcode 2804, maar dit kan zo ruim als nodig of wenselijk zijn.
 • Er naar streven dat -eventuele- gemeenschappelijke energievoorzieningen mede in eigendom kunnen komen bij bewoners.
 • Bevorderen van informatie uitwisseling tussen wijkbewoners van hun ervaringen met het verduurzamen van hun woning.
 • Streven naar draagvlak voor onze rol en werkwijze, zodat we als partner van de gemeente draagvlak hebben voor onze inbreng bij bestuur, politiek en andere relaties.

 

Wat gaat er gebeuren en wat niet?

Samen met de gemeente Gouda en de buurtinitiatieven in de wijk is er veel en goed overleg over wat er kan en moet gebeuren in de wijk en wat (nog) niet.

Op basis hiervan – en op basis van vele gesprekken en overleggen, (officiële) documenten, raadsbesluiten, eerdere ervaringen, online bewonerssessies, bewonersenquêtes en buurtinitiatieven – zijn de volgende onderzoeks- en actiepunten tot stand gekomen.

Sommige punten liggen bij de gemeente, andere punten bij ons, weer andere punten bij buurtinitiatieven, of bij een combinatie:

 1. Dashboard energieverbruik in de wijk. Het gaat om het stroom en gasverbruik op wijk- en buurtniveau. Doel is om na te gaan om welke warmtevraag we het eigenlijk hebben en om trends in het energieverbruik te gaan monitoren.
 2. Het blijven organiseren van informatiebijeenkomsten over energiebesparing en de warmtetransitie.
 3. Het organiseren van collectieve wijkinkoopacties. Momenteel loopt de collectieve wijkactie Glasisolatie.
 4. Het blijven ondersteunen van buurtinitiatieven. Op dit moment zijn er initiatieven in het Albrechtsveld, Breevaart, Catsveld, Swadenburg, Hoeven, Mammoet, Steinen, Watergrassen en Werven.
 5. Onderzoeksproject naar de mogelijkheden om delen van de wijk te verwarmen met aquathermie uit de Reeuwijkse Plassen. De mogelijkheden van een warmtenet worden daarin meegenomen, maar zijn geen uitgangspunt.
 6. Onderzoek zonnepanelen op wijkcentrum VanNoord, waarbij de opbrengst een maatschappelijke toepassing kan krijgen.
 7. Onderzoek isolatieprogramma Swadenburg VVE.
 8. Stappenplan naar een gasloze woning, specifiek voor enkele voorbeeldwoningen in de wijk.
 9. Menukaart verduurzamen woningen, weer specifiek voor enkele buurten en voorbeeldwoningen in de wijk.
 10. Organiseren van de jaarlijkse woningwarmtescan.
 11. Begin maken met het lange termijn beeld van de warmtevoorziening voor de wijk in de toekomst. Wat, hoe, wanneer, wie, hoeveel, enzovoorts. Dit moet goed en helder duidelijk komen.
 12. Welke stappen en hulpmiddelen zijn er voor VVE’s om hun complex te verduurzamen.
 13. Welke mogelijkheden zijn er om bij de A12 geluidsschermen met zonnepanelen te plaatsen.
 14. Het onderzoeken van een pilot warmtevoorziening voor de Mammoet op basis van bodem- en zonwarmte met WKO.